Zoek teksten, afbeeldingen, video's

Hallo, deze site is gebouwd door Kris Merckx. Heb je zelf digitale hulp of ondersteuning nodig als particulier, bedrijf, VZW, school of vereniging? Bel me op 0497 94 40 81

Renske van Ranshoven

Laurens Stevens, alias Renske van Ranshoven, is een even legendarisch als beroemd figuur. Hij werkte actief mee in de toneelkring als tekstschijver. We zien hem opduiken in het boek van Herman Henot. Hij werkte mee aan de kranten 'De Wekker', 'Radersleven' en 'De Raadselbode', resp. 'Wegwijzer in raadselkunst, kampblad voor stam- en taalbelangen' en 'algemeen raadselkundig weekblad onder het bestuur van den "Excelsior" club'. Tevens publiceerde hij nu en dan een bijdrage in 'De Hagelander' van J.-F. Vincx.

We zitten hier duidelijk in de sfeer van de 'Vlaamse Beweging'. De kranten droegen steeds het A.V.V & V.V.K. Duidelijk is ook de belangstelling voor folklore: 'Raadsels, folklore, kunst- en letternieuws,...' (De Raadselbode). Immers, in 1910 zien we de krant verschijnen als 'Het Raadselblad & De Raadselbode' uitgegeven door het 'Orgaan van den Katholieken Vlaamschen Radersbond "Concordia" '. Hoofdopsteller is Maurits Sacré, stichter van het beroemde stichter het heemkundig en folkloristisch tijdschrift van 'Eigen Schoon & De Brabander.'' Al deze figuren waren tevens actief lid van het 'Davidsfonds?. Aan Laurens Stevens, een verwoed verzamelaar en amateur-archivaris, danken we een schitterende nalatenschap, waarvan jammer genoeg ook een deel verloren ging.

Muziek stond centraal in de opvoeringen van toneelkring Korenbloem, 'de lier vastgehouden door twee engeltjes is daar een bewijs van' (P. Kinnaer). In 1904 en 1905 gingen de voorstellingen door bij Alb. Holsbeek aan het gemeentehuis.

Twee jaar later speelt 'De Korenbloem' bij Julien Grossen eveneens aan het gemeentehuis en treedt bij A. Holsbeek de maatschappij 'De Echte Vrienden' op. Wijst deze naam misschien op een ruzie? Niettemin is Laurens Stevens toneelbestuurder bij 'De Korenbloem' en samen met 'den baard' schrijver bij 'de Echte Vrienden'. Diezelfde 'Baard' zien we in 1908 opduiken als schrijver van het 'feestkomiteit' van 'De Vereenigde Vrienden' bij de organisatie van een 'Groote Vlaamsche Kermis' (14 juni 1908).

Vermelde Laurens Stevens, alias Renske van Ranshoven, was een kreupel ongehuwd man die steevast te voet van Wulmersum kwam om zijn diensten als tekstschrijver aan te bieden. Toen toondichter Firmin Vincx in 1928 overleed, nam Frans Denis zijn taak over.

Contacteer ons nu